БРОВАРСЬКА МIСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

Офіційний інтернет-сайт

Про порядок розгляду та вирішення органами прокуратури звернень громадян       

Броварською місцевою прокуратурою з метою дотримання вимог ст. 40 Конституції України, яка закріплює право на звернення, Закону України «Про звернення громадян», забезпечено здійснення безперешкодного та систематичного особистого прийому громадян керівництвом та працівниками прокуратури.

Так, з метою дотримання конституційних прав громадян на звернення та систематичного прийому громадян, керівником місцевої прокуратури розроблено та затверджено графік здійснення щоденного прийому громадян як оперативними працівниками, так і керівництвом погодинно.

Інформація з годинами, прізвищами оперативних працівників та номерами їх кабінетів опубліковано на офіційному веб-порталі прокуратури http://brovaru-prokuratura.org.ua та розміщено на стендах у приміщенні Броварської місцевої прокуратури.

Робота з розгляду  звернень та особистого прийому є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини  та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання; викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, — повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»).

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст.ст. 5, 16 Закону України “Про звернення громадян”). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб приймаються до розгляду, якщо їх подано законними представниками (батьками, опікунами).

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України оскаржувати рішення,  дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування мають право лише учасники кримінального провадження.

За загальним правилом, відповідно до статей 303-307 КПК України дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування оскаржуються до слідчого судді (у т.ч. невнесення  відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Прокурору,  згідно з ч. 6 ст. 284, ст. 308 КПК України, можна оскаржити постанову про закриття кримінального провадження (оскаржується прокурору, який здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням,  упродовж 10 днів з моменту отримання копії постанови. Можливість подальшого оскарження рішення цього прокурора прокурору вищого рівня кодексом не передбачена) та недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування  (оскаржується прокурору вищого рівня, під поняттям якого слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням).

У зв’язку зі змінами внесеними до пункту 1 розділу ХІІІ «Перехідних положень» Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VІІ від 14.10.14, прокуратуру позбавлено функції нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами в частині проведення відповідних перевірок з цих питань.

Натомість, прокуратура продовжую виконувати функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Проте, прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або в держави в суді у виключних випадках, які зазначено у ч.ч. 2, 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

Згідно з вимогами ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно  пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються  (ст. 17 Закону України «Про звернення громадян»).

Відповідно до ст.8 Закону України “Про звернення громадян” не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. За такими зверненнями приймається рішення про припинення провадження, подальші заяви та  скарги з цих питань не розглядаються, відповіді заявникам не направляються.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про звернення громадян”  порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, на підприємствах визначається їх керівниками.

У Броварській місцевій прокуратурі прийом громадян, представників юридичних осіб здійснюється керівництвом та оперативними працівниками щоденно згідно графіку з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 (у  п’ятницю – до 15 год.45 хв.).

Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписами Генерального прокурора України (виконувача обов’язків), прокурора області (виконуючого обов’язки)  про припинення провадження за їхніми зверненнями.

На відносини у сфері звернень громадян не поширюється Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Строки надання відповідей

Назва звернення Підстава Строк надання відповіді
1 Депутатський запит пункт 5 статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» - у п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк;- не більше одного місяця після одержання запиту, якщо з об’єктивних причин він не може бути розглянутий у встановлений строк, з наданням проміжної відповіді.
2 Депутатське звернення пункт 2 статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» - протягом 10 днів з моменту його одержання;- не більше 30 днів з моменту одержання звернення у разі неможливості його розгляду у визначений строк з наданням проміжної відповіді.

 

3 Адвокатський запит частина 1, 2 пункту 2 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту;- може бути продовжено до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, з наданням проміжної відповіді.
4 Запит на публічну інформацію стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації - не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту;- не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян;

- до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, з наданням проміжної відповіді.

5 Звернення громадян частина 1 статті 20 Закону України «Про звернення громадян» - не пізніше 15 днів, якщо не потребують додаткового вивчення;- не більше одного місяця.

Цей термін є загальним длярозгляду звернення громадянина (громадян);

- не більше 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, з наданням проміжної відповіді.

Добавить комментарий